Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Hallå Ulrika Andersson ...

… medieforskare vid JMG och SOM-institutet vid Göteborgs universitet, och som från 1 september leder nya Medier & demokrati-projektet ”Medieborgare i nyhetsskugga”.

Hur känns det så här precis i projektets startfas?

– Spännande! Det ska bli roligt att få dyka ner på djupet i frågan om vad det är som gör att en del människor befinner sig i medieskugga och också att få en bättre bild av hur omfattande den här gruppen är. Olika studier som har gjorts internationellt har kommit fram till väldigt olika resultat i den senare frågan, från att några få procent av befolkningen kan beskrivas som ströbesökare när det gäller nyhetskonsumtion, till att mer än halva befolkningen skulle bestå av människor som aktivt väljer bort samhällsjournalistik. 

Berätta: Vad är det projektet ska finna ny kunskap kring?

– Mycket av den forskning som har gjorts hittills har fokuserat på hur ofta människor tar del av nyheter om politik och då framför allt genom traditionella medier. Men vi tänker att det är viktigt att gå in med ett bredare perspektiv både när det gäller innehåll och plattformar. Samhällsjournalistik kommer att vara ett nyckelord i projektet. Vi kommer också att rikta in oss på i vilken utsträckning svenska medieborgare tar del av detta i till exempel sociala medier, poddar och alternativa medier.

 Varför är den kunskapen viktig?

– Den är viktig för att förstå vart människor som huvudsakligen har vuxit upp med ett digitalt medielandskap väljer att vända sig för att ta del av journalistik som rör olika aspekter av samhället, vilka ämnesområden som till exempel upplevs som viktiga respektive mindre viktiga och vad det är som gör att man väljer/väljer bort viss samhällsbevakning och vissa medieaktörer.

På vilket sätt är projektet unikt? Hur skiljer sig inriktningen gentemot forskningsprojekt inom samma område?

– Framför allt för att projektet vidgar perspektivet just när det gäller det journalistiska innehållet och användningen av olika plattformar.   

Vilken konkret nytta hoppas du att medieaktörer, och samhället i övrigt, ska få av projektets resultat?

– Förhoppningsvis kan det ge insikt i vad som är viktigt för de medieborgare som befinner sig i nyhetsskugga, vilka motiv och behov som ligger bakom deras medievanor och hur man kan arbeta för att nå ut till de här grupperna.  

Hur är projektet designat?  Vilka moment ingår?

– Vi planerar för att genomföra tre delmoment inom ramen för projektet. Det första utgår från surveydata med fokus på mätningar av medievanor medan det andra fokuserar på insamling av paneldata. Här är tanken också att vi ska kunna genomföra ett experiment. Det avslutande momentet baseras på en intervjustudie där vi har möjlighet att dyka djupare ner i de resultat som har kommit fram i de två första studierna.   

Hur är tanken att projektets resultat ska spridas?

– Det är viktigt att sprida resultaten båda till aktörer inom det journalistiska fältet och till en intresserad allmänhet, så vi kommer att publicera både delrapporter och en slutrapport i Medier & demokratis regi. Vi kommer också att anordna ett seminarium i samband med att forskningsprojektet avslutas. 

Räknar du även med artiklar i vetenskapliga tidskrifter?

– Det hoppas jag definitivt. Det här är frågor som inte bara är viktiga i Sverige utan även internationell. Därför är det centralt att också nå ut med resultaten i den internationella forskarvärlden.

ABC om ”Medieborgare i nyhetsskugga”

  • Parter: Medier & demokrati och JMG – Institutionen för journalistik, medier och kommunikation – vid Göteborgs universitet.
  • Projekttid: September 2020-februari 2022.
  • Forskare: Ulrika Andersson, docent i journalistik, medier och kommunikation.  Forskningsledare för Journalistpanelen samt Dagspresskollegiet och biträdande föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Även forskningsrådgivare inom Medier & demokrati.
  • Finansiär: Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för medieforskning externfinansierar projektet med 1 820 000 kronor.