Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Medier & demokratis programförslag klart

Lindholmen Science Parks satsning på utvecklings- och innovations-programmet Medier & demokrati fortsätter att öka i aktualitet. Nu finns också ett förslag klart på hur och när programmet bör etableras – och stödet är brett från både mediebransch och forskning. –Vår huvudrapport är färdig och levererad. Nu arbetar vi för att säkra kärnfinansieringen, säger huvudprojektledare Martin Holmberg.

Hallå …
martinhomlberg-2016-portrait_webb_0.jpg
… Martin Holmberg, huvudprojektledare för Medier & demokrati. Förstudien är inne i sitt fjärde och sista kvartal. Hur fortskrider arbetet?

– Tack, bara bra! Vi följer plan och responsen är, precis som tidigare, genomgående positiv. Det är också tydligt att vår nyckelfråga bara växer i aktualitet. Här i Västsverige är den sannolikt dessutom extra het i och med att två västsvenska mediegrupper, med Stampen som en landets största, tvingats
in i företagsrekonstruktioner.
 
Vad är det viktigaste ni gör nu?
– Vår slutrapport är överlämnad till Västra Götalandsregionen som finansierar förstudien och den innehåller bland annat ett konkret förslag över hur programmet bör organiseras och arbeta. Så nu fokuserar vi på att säkra finansiering av satsningens så kallade kontor, navet som ska driva, organisera och utveckla programmet. Målet är att kunna dra igång vid årsskiftet.
– Självklart riktar vi också blickarna mot 7 november när Medieutredningen presenterar sitt slutbetänkande. Förmodligen pekar utredningen på frågor och utmaningar som skulle passa perfekt att fånga in inom ett utvecklings- och innovationsprogram som Medier & demokrati.

För att fräscha upp minnet: Vilken är Medier & demokratis nyckelfråga?
– De publicistiskt drivna medierna är inte längre samma dominerande och självklara kitt i lokalsamhället för nyheter, information och dialog. Hur påverkar den utvecklingen medierna, medborgarna, samhället och demokratin? 
– Effekterna är på sikt både okända och outforskade och parallellt har även det mediepolitiska klimatet hårdnat, inte minst i flera EU-länder. Press- och yttrandefrihet kringskärs och detta är ett område där svenska initiativ verkligen kan spela roll. Sverige har, med världens äldsta tryckfrihetsförordning, en stark historiskt tradition av att gå i täten för att värna press- och yttrandefrihet, vilket är en förutsättning för demokratin.

Vad är det Lindholmen Science Park vill åstadkomma i praktiken?
– Etablera just ett nationellt utvecklings- och innovationsprogram inom just gränssnittet medier och demokrati. I första hand ska medieaktörer och forskning samverka för att upptäcka nya och värdefulla kunskaper om mediebeteenden och journalistik, och om medborgarnas intresse och möjlighet att delta i det för demokratin så viktiga offentliga samtalet.
 
Vad tillför Medier & demokrati som inte redan finns? Det råder ingen brist på medieforskning …
– För det första programmets form för samverkan. Att det fyller ett tomrum och knyter ihop kunskapsmiljöer på ett sätt som i dag inte sker. För det andra att våra forskningsprojekt ska ske i en laborativ miljö. För det tredje att de nya kunskaperna ska spridas snabbt och och på ett lättillgängligt sätt. Ett återkommande inspel är också att Medier & demokrati med relativt små insatser kan spela en stor och avgörande roll. Inte minst som ”plug in” i processer och arrangemang som redan finns, men där en neutral, sammanhållande och uthållig aktör som Lindholmen Science Park ofta saknas. Lindholmens uppdrag är ju att bidra till andras möjligheter och utveckling utan krav på egen vinning.
 
Vilka aktörer ställer sig bakom Medier & demokrati och vill samverka?
– Som jag sa inledningsvis: Gensvaret är mycket gott och brett. För att nämna några som är helt klara: Alla mediehus som ingår i Tidningsutgivarna, Sveriges Television, de större universiteten kring medie- och demokratiforskning: Som JMG vid Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Södertörns högskola. Från den internationella scenen välkomnar bland andra globala branschorganisationen WAN-Ifra satsningen.
 
Vad ska era forskningsprojekt handla om?
– Projekten kommer självklart att spikas inom programmet. Men vi har redan en handfull definierade uppslag som både medieaktörer och akademi vill genomföra och som har hög relevans och bra forskningshöjd. Ett handlar exempelvis om unga vuxnas nyhetsuniversum. Ett annat om hur automatiserad teknologi kan stötta journalistiken och demokratin.
 
 

ABC OM MEDIER & DEMOKRATI

  • Utgångspunkten är den förändring som mediebranschen – press, radio och TV – genomgår. Bland annat kring beteendeförändringar hos konsumenter och den tekniska utvecklingen, digitaliseringen. Det finns många frågeställningar kring hur det nya medielandskapet påverkar demokratin.
  • Förstudien finansieras av Västra Götalandsregionen, både Kulturnämnden och Regionutvecklingsnämnden
  • Lindholmen Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle kan driva forsknings- och utvecklingsprojekt.