Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projekt

Medier & demokrati är ett nationellt innovations- och forskningsprogram. Medieaktörer, akademier och samhällsinstitutioner samverkar i undersökande och experimentellt designade projekt. Nedan listas aktuella och avslutade projekt som Medier & demokrati leder eller är engagerade i.

Pågående projekt

Svenskt språkdatalabb

I AI-projektet Svenskt språkdatalabb, som drivs av AI Innovation of Sweden vid Lindholmen Science Park, deltar tre medieföretag: Gota Media, Hall Media och Ifrågasätt.

– För oss är det av stort värde att samverka med nya aktörer och få ta del av annan AI-kompetens än den vi själva har, säger George Grönwald, redaktionell utvecklingschef för Hall Media.

AI Innovation of Sweden är en nationell kraftsamling som accelererar innovations- och
forskningsarbete för tillämpning av AI, med det övergripande målet är att långsiktigt stärka svensk industris konkurrenskraft och den svenska välfärden. 

Svenskt språkdatalabb är ett av åtta svenska datalabbsprojekt som Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet – nu investerar i. Syftet är att stimulera och utveckla tillgången till data, som i sin tur ger vassare möjligheter att driva innovation utifrån just data och AI.
 
För mediebranschen är Svenskt språkdatalabb – fritt översatt ska articifiell intelligens tränas i svenska – en språngbräda för att utveckla AI- och språkbaserade medietjänster.

Projektet löper till juni 2021 och omsluter 3,8 miljoner kronor varav hälften finansieras av Vinnova. 
Centrala aktörer är bland andra Recorded Future, Gavagai, Talkamatic och Språkbanken. 

Läs mer om projektet
Läs mer om AI Innovation of Sweden

 

Beta Borås: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt, steg 2

Vilken lokal samhällsjournalistik engagerar 25-35-åringar, och hur beredd är målgruppen att betala för att konsumera den? Mellan 1 april 2019 och 31 mars 2020 drivs andra steget av det unika och uppmärksammade forsknings- och innovationsprojektet Beta Borås: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt.

Projektets parter är Borås Tidning, Södertörns högskola, RISE Interactive, Gota Medias utvecklingsteam och Medier & demokrati. Medier & demokratis roll är den övergripande projektledningen och kunskapsspridning.

25-35-åringar är en svårflirtad målgrupp vars mediekonsumtion och mediemix är en stor utmaning för publicistiskt drivna nyhetsmedier. Men den självständiga testredaktionen Beta Borås vid Borås Tidning lyckades i projektets första steg hitta nycklar till engagemang och uppskattning och därmed till en lokal samhällsjournalistik som på många sätt skiljde ut sig från det forskare tidigare observerat. Beta Borås fokuserade på sakfrågor, satsade mer på folkbildning och använde sig av nya och kreativa publicerings- och berättarformer där texter, ljud, bild och video blandades. 

– Hur man når den här åldersgruppen med relevant samhällsjournalistik är en av de viktigaste frågorna för hela mediebranschen just nu, konstaterar Borås Tidnings chefredaktör Stefan Eklund.

I det andra steget testas och vidareutvecklas arbetsmetoder, erfarenheter, digitala verktyg och berättarformer direkt i Borås Tidnings journalistik och egna kanaler. Det innebär att målgruppens intresse och konsumtion kan mätas mer träffsäkert, och i en helt annan omfattning, tack vare större utbud av kvalitativ trafikdata.

– Jag tror att steg 2 kan ge mediebranschen och forskningen mer kvalitativ, fördjupad kunskap om målgruppens syn på lokaljournalistik. Men också mer kunskap om redaktionella förändringsprocesser och vilka utmaningar som finns i dem, säger Maria Zuiderveld forskare på Södertörns högskola som analyserade testredaktionens journalistik i Beta Borås 1.

Nytt är även att försöka testa och analysera målgruppens betalningsvilja för lokal samhällsjournalistik och parallellt fortsätter projektet att analysera hur publicering via sociala medier kan länkas samman med publicering i mediehusens egna digitala plattformar. Det är viktigt inte minst för att utveckla hållbara affärsmodeller.

Projektet har en ekonomisk ram på 2,9 miljoner kronor. 1,5 miljoner finansieras av externa medel från Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse och Gota Media. 
Övrig finansiering är insatser från projektets parter.

Kopplat till projektet studeras – i en mer begränsad omfattning – projektet 24/7 vid TTELA. 24/7 är delvis inspirerat av Beta Borås. Målgruppen är också yngre vuxna och utgångspunkten är att skarpt testa och utveckla ett nytt lokalt innehåll som är sant, relevant, trovärdigt och tillgängligt digitalt dygnet runt, alla dagar i veckan. 

 

Konflikthantering, dialog och läsarengagemang i det nya medielandskapet 

Projektet utgår från Utmaningsdriven innovation – UDI – och är externt finansierat av Vinnova. Första stegets fokus är att utveckla projektets idé och innovation och samtidigt planera hur innovationen ska tas fram, testas och spridas för värdeskapande användning. Första steget innebär även att själva behovsanalysen fördjupas plus att fler parter kan adderas till ett nästa steg. 

Projektets parter är mediekoncernen Direktpress, Ifrågasätt, RISE Interactive, Södertörns högskola och Medier & demokrati.  Infallsvinkeln är att utveckla en nyskapande journalistisk dialogplattform – för att i nästa steg kunna bygga en prototyp – där journalistik och samtalsformer bidrar mer konstruktivitet och mindre polarisering.

Projektet löper mellan april 2019 till och med december 2019.

 

Kb Mosaik: ett journalistiskt drivet integrations- och demokratiprojekt

I Kristianstad konstaterade den dominerande nyhetsaktören – Kristianstadsbladet – att staden växte men att en väsentlig andel av de nya invånarna saknar förutsättningar att följa och lära om samhället som konsumenter just av Kristianstadsbladet. Något som försvårade för tidningen att spela en roll i den lokala demokratin. 

Resultatet blev att Kristianstadsbladet under vintern 2016 med stöd av Sparbankstiftelsen 1826, Kristianstads kommun, AB Kristianstadsbyggen och Arbetsförmedlingen startade satsningen Kb Mosaik. 

Kb Mosaik är en helt egen produkt – distribuerad tio gånger per år som som papperstidning – och dagligen digitalt. Utgångspunkten är att presentera och utveckla en journalistik nyttig och intressant för läsare som är nya i Kristianstad med omnejd och som än inte äger språket och lokala förkunskaper för att ledigt och användbart kunna ta del av Kristianstadsbladet. 
Kb Mosaiks pappersupplaga ökade under första året från 4 500 exemplar till 18 000 per utgivning. Medier & demokrati har publicerat en rapport om Kb Mosaik.

Rapporten om Kb Mosaik hittar du för nedladdning här  

 

Mosaik

Gota Media äger och driver även VXO Media med Växjö som huvudort. I april 2018 etablerade VXO Media en tangerande satsning till koncernsyskonet Kb Mosaik (se ovan). Satsningen heter Mosaik och drivs utöver VXO Media av Arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Kronoberg och Växjö kommun. Huvudfinansiär är Arbetsförmedlingen.

Projektets syfte är dels att via journalistik bidra till att fler ska kunna förstå och delta i samhället trots att de inte behärskar svenska fullt ut, dels utifrån forskning inom beteendeekonomi undersöka om små förändringar som kan ge stor effekt, så kallad nudging.

Medier & demokrati följer och samverkar med Mosaik och har bland annat bidragit med stimulans till experimentell forskning som undersöker om innehåll – främst i annonsform – i delar av Mosaiks printade upplaga hade inverkan på valdeltagandet i september 2018. Forskningen drivs av Linnéuniversitet och resultaten presenteras under andra halvan av 2019.

Mosaik nominerades våren 2019 till priser i tre kategorier i samband med Gratistidningsgalan som arrangeras av Gratistidningarnas förening.

 

Avslutade projekt

Det digitala medielandskapet och lokalvalen 2018

Hur påverkar medielandskapets snabba förändringar lokala och regionala valrörelser? Det studerade Medier & demokrati tillsammans med Mittuniversitetet och Södertörns högskola i det unika forskningsprojektet ”Det digitala medielandskapet och lokalvalen 2018”. Projektet löpte mellan maj 2018 till och med september 2019.

Vilka effekter det digitala medielandskapet hittills har haft på svenska valrörelser har funnits färsk forskning på, men bara på nationell nivå. Inte sedan 2006 – det vill säga före exempelvis smartphones och sociala medier – hade effekterna undersökts på lokal och regional nivå.

Forskningsprojektet, som finansierades av Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för medieforskning med 1 458 000 kronor, belyste bland annat följande frågor:

  • Hur har de traditionella mediernas bevakning förändrats?
  • Vilken betydelse har de nya hyperlokala medierna?
  • Vilka skillnader kan vi se mellan olika typer av kommuner/landsting/regioner? 
  • Vad betyder sociala medier i relation till traditionella medier med professionell journalistik?
  • Hur relaterar traditionella medier till de sociala mediernas plattformar?
  • Var finner medborgarna sitt underlag för ställningstagandet i de lokala/regionala valen?

20 maj 2019 presenterades projektets resultat. För det första under ett slutseminarium i Stockholm, för det andra i 150-sidiga boken ”Medierna och lokalvalen”, för det tredje i en debattartikel på Dagens Nyheters debattsida, DN Debatt.

Projektet visar att sociala medier och mobila plattformar i grunden har förändrat medieanvändningen. Forskarna och rapportförfattarna – Lars Nord vid Mittuniversitetet och Gunnar Nygren och Sanna Volny vid Södertörns högskola – konstaterar att de lokala medierna har tappat sin tidigare självklara position när det gäller bevakningen av de lokala valrörelserna.

Nyhetsmedierna har dock inte ersatts av sociala medier utan det handlar snarare om ett komplement. Det är i fortfarande i hög grad nyheter framtagna av traditionella medier och information från de politiska partierna som återpubliceras, sprids och debatteras.

Studien visar också att det är helt avgörande för både debatten och engagemanget på sociala medier att det finns en het politisk fråga i valrörelsen. Ett tydligt exempel är sjukhusstriden i Sollefteå där den lokala Facebook-sidan Framtidens sjukhus med över 14 000 medlemmar blev en drivande kraft i opinionsbildningen och därmed förstärkte den lokala politiska debatten.

Så även om sociala medier – i första hand Facebook – lett till en mer sammansatt och splittrad mediekonsumtion finns det också en demokratisk vinst när fler kan ta del av mediernas innehåll och partiernas budskap.
– Vi lever fortfarande i en värld där lokala nyheter har ett värde men sättet på vilket de når människor har förändrats, säger Lars Nord, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap.

Här hittar du boken ”Medierna och lokalvalen”

Här hittar du debattartikeln i Dagens Nyheter
 

Beta Borås: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt

Vilken lokal samhällsjournalistik lockar och är relevant för 25-35-åringar? Under 2018 undersökte en särskild testredaktion på Borås Tidning svar på frågan.

Utöver Borås Tidning och Medier & demokrati deltog även RISE Interactive och Södertörns högskola i det unika forsknings- och innovationsprojektet. Testredaktionen jobbade helt självständigt i förhållande till Borås Tidnings övriga redaktion. Däremot var BT:s chefredaktör Stefan Eklund ansvarig utgivare för Beta Borås.

Projektets ekonomiska ram var drygt 3,5 miljoner kronor varav drygt 2,1 miljoner finansierades externt. Västra Götalandsregionens kulturnämnd bidrog med 1,2 miljoner och Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse med 950 000 kronor. 

Övrig finansiering var egna insatser från de fyra projektpartnerna.

Resultaten av projektet presenteras i en slutrapport och under två seminarier – vid Södertörns högskola och på Borås Tidning – i december 2018. 

Läs slutrapporten och de två delrapporterna om Beta Borås 1: